Quan trọng!

Nếu bạn không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào trong tài liệu này hiện có, chúng tôi thực sự yêu cầu bạn không đồng ý và không chấp nhận thỏa thuận và do đó, không tiếp tục sử dụng ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản tiếng Anh, hãy phiên bản tiếng Anh chiếm ưu thế. Do đó, bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn đã hiểu các điều khoản của tài liệu này bằng một trong những ngôn ngữ hiện có.